Informatie over programma Duurzame Bollenteelt Drenthe bereikt merendeel inwoners Westerveld


Eind 2023 is in de gemeente Westerveld een onderzoek gehouden over de communicatie van het programma Duurzame Bollenteelt Drenthe. Dit onderzoek gaat over het bereik van de ingezette communicatie in relatie tot de ervaren leefbaarheid en gezondheid en wat men vindt van de bollenteelt in Drenthe. Bij de helft van de huishoudens, dat zijn er zo’n 3.500, viel in oktober een brief op de mat met de vraag om deel te nemen.

Bijna 1.100 inwoners vulden vervolgens de vragenlijst in. Dat is een respons van 31%, wat hoog is voor een dergelijk onderzoek. Het onderwerp bollenteelt leeft onder de inwoners. Deed u ook mee? Dank u wel dat u uw ervaringen met ons wilde delen. Op deze pagina leest u meer over de uitkomsten.

Wat vinden de inwoners?

Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel (63%) van de respondenten in Westerveld van het programma Duurzame Bollenteelt Drenthe heeft gehoord. De helft van hen geeft aan geïnteresseerd te zijn in informatie hierover. De informatie komt op verschillende manieren bij de inwoners met als belangrijkste bron de huis-aan-huis krant. Van de respondenten die op de hoogte zijn van het programma geeft 30% tevens aan dat de informatie helpt om genuanceerder te denken over de bollenteelt. Ook blijkt dat hoe verder mensen van een bollenveld afwonen, hoe minder vaak ze van het programma hebben gehoord.

63% van de respondenten heeft van het programma Duurzame Bollenteelt Drenthe gehoord: 69% kent de informatie in de Westervelder/Wolder Courant, 35% kent de open Velddagen, 35% is bekend met informatiebijeenkomsten en 33% kent de website.

Hoe denken de inwoners over bollenteelt?

De bollenteelt is voor 7 op de 10 respondenten onderwerp van gesprek met bijvoorbeeld familie, vrienden en collega’s. De meeste van hen praten zelf ook mee. Vooral degenen die direct aan of in de buurt van een bollenveld wonen praten erover; voor de helft van de respondenten die niet in de buurt van een bollenveld wonen is het geen gespreksonderwerp. Verder merkt 7 op de 10 respon denten dat er conflict is tussen mensen met verschillende opvattingen over de bollenteelt. Een ruime meerderheid maakt zich zorgen over hoe omwonenden en telers met elkaar omgaan. De woonlocatie, woonduur of opleidingstype van de inwoners speelt hierbij geen rol. Ook zegt het merendeel niet mee te doen aan discussies in het openbare debat.

Hoe wordt leefbaarheid en gezondheid ervaren?

Bijna iedereen geeft aan tevreden te zijn met de leefbaarheid in de gemeente; in eigen dorp of wijk.
Hierbij is er nauwelijks verschil in hoe men ten opzichte van bollenvelden woont. Ze geven een
rapportcijfer 7 of hoger. Dit cijfer wijkt niet af van elders in Drenthe. Uit de resultaten blijkt dat ruim
driekwart van de respondenten een (zeer) goede gezondheid ervaren. Op de vraag of de ervaren leefbaarheid in de afgelopen periode achteruit is gegaan wordt wisselend geantwoord. Respondenten die direct aan een bollenveld wonen zeggen vaker dat de leefbaarheid is achteruitgegaan. Daarbij maakt de helft van de respondenten zich zorgen over de impact van de bollenteelt op de omgeving en op de gezondheid van mensen. Deze zorgen spelen ook bij respondenten die niet in de buurt van een bollenveld wonen.

Hoe tevreden zijn de inwoners met de leefbaarheid in de gemeente Westerveld?

  • 80% van de respondenten die direct aan een bollenveld woont geeft een score van 7 of hoger
  • 91% van de respondenten die in de buurt van een bollenveld woont geeft een score van 7 of hoger
  • 95% van de respondenten die niet in de buurt van een bollenveld woont, geeft een score van 7 of hoger

Wie deden er mee?

3.500 huishoudens kregen een uitnodiging om mee te doen. Er zijn 1.087 vragenlijsten ingevuld. Dat is 31%. Dit zijn iets meer mannen (55%) dan vrouwen (45%), waarbij de groep ouderen oververtegenwoordigd en de groep jongeren ondervertegenwoordigd is. Het opleidingsniveau is 59% hoger opgeleid, 24% mbo-geschoold en 18% zonder vervolgopleiding. Van de respondenten woont 10% direct aan een bollenveld, 57% woont in de buurt van een bollenveld. En 68% woont al geruime tijd (10 jaar of langer) in Westerveld. 14% is lid van een bewonersinitiatief of milieugroepering.

Wat opvalt is de hoge respons, 31%, voor dit type onderzoek. Dit geeft de grote betrokkenheid aan bij het onderwerp. De respondenten zijn relatief hoog opgeleid.


Hoe verder?

Het onderzoek laat zien dat er interesse is voor het programma Duurzame Bollenteelt Drenthe. Maar ook dat een derde van de inwoners nog niet bereikt is. Hier ligt een uitdaging voor de
communicatie.

Er worden inmiddels mooie resultaten geboekt met de proefprojecten. Dit mede dankzij de inspanningen van de deelnemende telers, die hun akkers hiervoor beschikbaar stellen en veel tijd en energie steken in de verduurzaming van de bollenteelt.

De uitkomsten van dit onderzoek benutten wij voor het vervolg en hoe wij de inwoners blijven informeren over het programma. Daarbij denken we aan hoe we inwoners meenemen in het verhaal van de veranderende aanpak van de bollenteelt. En hoe we met deze informatie het openbare debat bereiken en een respectvolle dialoog op gang kunnen brengen.

Wij willen u graag (blijven) verwelkomen tijdens onze publieksactiviteiten, om samen met u het goede gesprek te voeren.