Over het programma


Ervaring opdoen met experimenten en onderzoeken

Op vrijdag 1 april 2022 vond in het gemeentehuis van Westerveld de officiële aftrap van het Programma Duurzame Bollenteel Drenthe plaats. Met dit programma wordt in gemeenten, waaronder de gemeente Westerveld, ervaring opgedaan met experimenten en onderzoeken in onder meer proefvelden op het land. Doel is om te komen tot een meer duurzame en vitale bollenteelt waarmee de leefomgeving zo min mogelijk wordt belast. Alle partijen die deelnemen aan het Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe, gaan ervan uit dat deze pilot leidt tot het verminderen van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen in de gemeente Westerveld en daarbuiten. Vragen die in dit programma centraal staan, zijn:

  • hoe kunnen kwalitatief goede bloembollen worden geteeld waarmee de leefomgeving zo min mogelijk wordt belast?
  • hoe kunnen systemen worden ontwikkeld waardoor bloembollen minder vatbaar zijn voor ziektes?
  • hoe komen we tot oplossingen voor knelpunten die omwonenden ervaren bij de teelt van bloembollen?

Het Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. ontwikkelen van kennis die leidt tot een fundamentele verbetering in de verduurzaming van de bollenteelt;
  2. bevorderen van de dialoog tussen telers en omwonenden, zodat een open gesprek ontstaat en begrip voor elkaars situatie;
  3. komen tot het gebruik van een pakket gewasbeschermingsmiddelen met een lagere milieubelasting.

Het Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe is onderdeel van het landelijke Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en wordt uitgevoerd door HLB research and consultancy in agriculture. Overheden, telers, teeltadviseurs en onderzoekers werken intensief samen om de bollenteelt structureel duurzamer te maken met een lage impact op het milieu. Bij het programma zijn betrokken HLB research and consultancy in agriculture, de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), gemeente Westerveld, provincie Drenthe, Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), LTO Noord, Agrifirm, CAV Agrotheek, WPA-Robertus, Alb. Groot BV en telers die het convenant hebben ondertekend.