Officiële aftrap Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe


Op vrijdag 1 april 2022 vond in het gemeentehuis van Westerveld de officiële aftrap van het Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe plaats. In dit driejarige traject wordt in de gemeente Westerveld ervaring opgedaan in de praktijk, met experimenten en onderzoeken in proefvelden op het land. Doel is om te komen tot een meer duurzame en vitale lelieteelt, in de eerste plaats in de gemeente Westerveld, maar die ook kan leiden tot duurzame teelten met minimale milieu impact op landelijke schaal.

In het Programma werken overheden, de telers en sector, teeltadviseurs en onderzoekers intensief samen om de lelieteelt structureel duurzamer te maken met een lage impact op het milieu. Dit gebeurt door het delen van kennis, kijken wat werkt en het met elkaar zoeken naar oplossingen voor de knelpunten die omwonenden ervaren. De telers zijn inmiddels al met diverse veldproeven aan de slag.

De lelieteelt is een onderwerp dat de gemoederen in Westerveld flink bezighoudt. Inwoners maken zich zorgen over hun gezondheid en hun directe leefomgeving, vanwege het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Telers willen minder middelen gebruiken, maar hebben dan leliesoorten nodig die beter bestand zijn tegen ziekten en plagen. En middelen die minder milieubelastend zijn moeten ook voor de lelieteelt beschikbaar komen. Gedeputeerde Henk Jumelet legt uit dat de betrokkenen bij het Programma Duurzame Bollenteelt juist op die punten bezig zijn om de teelt te verduurzamen: “Het doel is te komen tot de teelt van kwalitatief goede bloembollen waarmee je de leefomgeving zo min mogelijk belast. Of dat een andere manier van spuiten is, met andere middelen of door aanleg van bufferstroken met bloemrijke akkerranden, daarnaar zijn de telers samen met onderzoeksinstituut HLB uit Wijster op zoek.”

Jaap Bond, voorzitter van de KAVB, de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollensector vult aan: “Die veldproeven zijn heel belangrijk, niet alleen voor Westerveld, maar voor de sector in zijn geheel. Maar wat ook werkt is om gedurende het traject met alle betrokkenen in gesprek te zijn: van onderzoekers en telers tot inwoners en aanwonenden van agrarische percelen, teeltadviseurs en de overheden. Waar loopt je tegenaan, wat zijn alternatieven, waar kun je nog meer verbeteren? Samen komen we verder!” Dat beaamt ook wethouder Jelle de Haas: “Samen hebben we de verantwoordelijkheid om het platteland leefbaar te houden en te zorgen voor een fijne leefomgeving met respect voor elkaar. Ik hoop dat de pilot bijdraag aan een gemeente Westerveld waar partijen elkaar respecteren en vinden in de dialoog.”

Het Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe is onderdeel van het landelijke uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 van het ministerie van LNV en wordt uitgevoerd door HLB research and consultancy in agriculture samen met telers, Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), gemeente Westerveld, Provincie Drenthe, Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), Agrifirm, CAV Agrotheek en WPA Robertus en Alb. Groot.